BG
 

Прогрес” АД - Стара Загора изпълнява условията в издаденото му Комплексно разрешително № 133-Н2/2022 г. Дружеството е въвело система за управление на околната среда. Изготвени са и се прилагат всички необходими инструкции. При работа се спазват разрешените в Комплексно разрешително № 133-Н2/2022 г. разходни норми за употребяваните количества вода, електроенергия, суровини и спомагателни материали.

Спазват се законовите изисквания за образуването, събирането, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, както и обезвреждането на отпадъците.

Спазват се законовите изисквания за определените емисии в Комплексно разрешително № 133-Н2/2022 г., изпускани в атмосферния въздух от спирационните системи на територията на Прогрес АД.

Мониторингът на отпадъчни и подземни води е в съответствие с поставените законови емисионни ограничения. Периодично се извършват проверки и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството за недопускане замърсяване на подземните води и почвите от евентуални пропуски.

Дружеството има за цел опазване на околната среда и предотвратяване на замърсявания, като спазва законовите изисквания и осигурява производство, оказващо възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, стремейки се ефективно да използва ресурсите, както технологии и оборудване, отговарящо на Най-добрите налични тахники в леене на метали.

Контакти